Керуючись  місією  максимального наближення наукових розробок до потреб суспільства і визнаючи актуальність системної роботи з впровадження заходів, спрямованих на зміни  життя людей на краще, громадська організація «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» вважає важливим та своєчасним кроком визначення етичних принципів, які відображають її цінності та визначають параметри діяльності.

Визначені стандарти діяльності та досліджень ГО «Інтелект Сумщини» розглядає перш за все як механізм вдосконалення власного прагнення до високої якості послуг та професіоналізму, а також як додатковий інструмент  розвитку персоналу та впровадження якісно нових форм і методів роботи.

У своїй діяльності та дослідженнях ГО керується загальнолюдськими принципами:

 • верховенства права, поваги до прав і свобод людини;
 • недопущення дискримінації – за  ознаками раси, статі, етнічного та соціального походження, мови, політичних, релігійних та інших переконань, майнового стану, місця проживання, а також за іншими ознаками.
 • об’єктивності, неупередженості та соціальної відповідальності;
 • компетентності та професіоналізму;
 • доброчесності та етичної поведінки;
 • конфіденційності та відповідального і безпечного використання інформації.

Етичні принципи  діяльності  ГО «Інтелект Сумщини» реалізуються через:

 • дотримання спільних цінностей, якими керується організація і які визначають мету, завдання та форми їх реалізації;
 • сферу управління організацією, яка в кожному конкретному випадку/проекті будується і реалізується на принципах демократичності, професійності та врахування потреб як членства організації, так і клієнтів та партнерів;
 • професіоналізм і відповідальність у визначенні та дотриманні процедур та правил  виконання робіт, включаючи розроблення  і здійснення заходів, проектів і програм, проведення досліджень, формування системи організаційного менеджменту та менеджменту людських ресурсів;
 • правила поведінки членства організації та залучених волонтерів  з колегами, замовниками, іншими працівниками, волонтерами, клієнтами та партнерами;
 • відкритість та відповідальність дотримання процедур підзвітності перед громадськістю, включаючи сферу політики щодо фандрейзингу, залучення людських та фінансових ресурсів,  коштів для діяльності організації.

Етичні принципи  досліджень ГО «Інтелект Сумщини» реалізуються через:

 • дотримання політики якості аналітики на всіх етапах - планування, дії, оцінки результату та навчання, що забезпечує поступове зростання якості аналітичних продуктів;
 • розширення «лінійки» аналітичних продуктів з орієнтацією на потреби громад і вразливих груп населення, зокрема;
 • практику партиципаторної аналітики як досліджень за актуальною соціальною тематикою,  що передбачають безпосереднє залучення до участі представників громади, які репрезентативно її представляють за даною тематикою та мають можливість активно впливати на процес дослідження через висловлення власної думки та спільне вироблення  певного аналітичного продукту;
 • чітку і послідовну орієнтацію на визначені індикатори якості аналітик, до яких відносяться: обґрунтування та дотримання методології аналітики; конкурентоздатність на відповідному рівні (локальному, всеукраїнському, міжнародному); варіативність інтерпретацій висновків, впливовість як врахування в рішеннях та ефективність рішень на підставі аналітик;
 • неухильне дотримання на основі визнаних організацією цінностей процедур формування тематики, здійснення аналітик та процедури взаємовідносин із замовниками аналітик;
 • дотримання принципів об’єктивності, неупередженості, гендерної рівності як в ході проведення кількісних та якісних досліджень, так і в процедурах залучення/відбору експерток/тів, рецензентів/ток для  забезпечення якості досліджень;
 • недопущення використання методів, процедур, технік, які зачіпають/порушують гідність людини (респондентів, учасників, замовників) та порушують їхні інтереси;
 • обов’язкове представлення аналітики та інших результатів дослідження  на зовнішнє рецензування, а також обов’язкова для всіх перевірка матеріалів на антиплагіат.

Всі члени/членкині правління, керівники/ці та учасники/ці проектів, експерти/тки, рецензенти/тки повинні діяти в умовах відсутності реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Сформульовані у даному документі положення відображають визнання та усвідомлення членами ГО власної відповідальності перед колективом і суспільством щодо неухильного дотримання етичних та професійних стандартів діяльності та є умовою забезпечення високого рівня довіри до організації з боку цільових груп, влади, донорів, організацій-партнерів.

ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» розглядає декларовані етичні принципи як потужні  ресурси власного  організаційного та професійного розвитку, оскільки  вони сприяють високій якості проектної діяльності та досліджень і підвищенню іміджу громадської організації у суспільстві.

Документ обговорений і прийнятий загальними зборами організації і його положення є основою для  повсякденної діяльності.